Concurs administrator financiar

Categorie: Anunţuri Creat: Luni, 07 Februarie 2022

Colegiul Tehnic „ Gheorghe Asachi” Botoșani scoate la concurs - 0,5 normă de Administrator financiar I S, pe perioadă nedeterminată. Concursul de administrator financiar se va desfășura astfel:
- Depunerea dosarelor de înscriere: 08.02.2022 – 23.02.2022, între orele 10-12 la sediul instituției
- Selecția dosarelor: 24.02.2022
- Afișarea listei candidaților care îndeplinesc condițiile de participare: 24.02.2022
- Proba scrisă – 02.03.2022, ora 9,00
- Afișarea rezultatelor la proba scrisă - 02.03.2022, ora 16,00
- Contestații proba scrisă - 03.03.2022, între orele 10,00-12,00
- Rezultat contestații proba scrisă - 03.03.2022, ora 16,00
- Proba interviu – 04.03.2022, ora 9,00
- Afișarea rezultatelor interviu 04.03.2022, ora 12,00
- Depunerea contestațiilor interviu 04.03.2022 între orele 13,00- 15,00
- Afișarea rezultatelor finale 07.03.2022, ora 14,00

Condiţii generale:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spatiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocupare:
- Studii superioare economice de lungă durată/studii universitare de licență și master,
- Condiţiile minime de vechime: 10 ani în specialitatea studiilor
- Nu se permite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motivele prevăzute de art. 56 lit. g), h) şi art. 61 lit. (a), (b) sau (c) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat 2019.

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
1. Cerere de înscriere concurs,
2. Copia carte de identitate şi copia certificatului de naştere,
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului,
4. Copia cărţii de muncă şi fila din Revisal care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor, în copie,
5. Cazierul judiciar,
6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie, cu cel puţin 6 luni anterior datei concursului,
7. Curriculum vitae,
8. Recomandare de la ultimul loc de muncă.
Actele prevăzute la punctele 2 şi 3 vor fi prezentate în original, în vederea verificării conformităţii.

Tematica și bibliografia concursului pentru ADMINISTRATOR FINANCIAR I S - 0,5 NORMĂ
1. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr.500/2002 a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare
4. Legea nr. 153/2017 privind încadrarea şi salarizarea a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ;
5. Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
6. Ordinul nr.1139/2015 privind modificarea si completarea ordinului Ministrului Finantelor 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventive propriu;
7. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor, cu modificările și completările ulterioare
8. Decret nr. 209/1976 privind aprobarea regulamentului operatiunilor de casa
9. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Legea 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
11. HOTARARE nr. 250 din 8 mai 1992 (*republicata*)(**actualizata**) privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare;
12. ORDIN Nr. 2021 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;
13. Legea 98/2016 privind achizitiile publice
14. Ordin nr 1954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finatele publice, cu modificarile si completarile ulterioare
15. OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
16. Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
17. ORDIN nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
18. HG nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat care asigura din bugetul de stat, din sumele defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, cu modificarile si completarile ulterioare
19. ORDIN Nr. 465 din 15 aprilie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;
20. Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
21. Ordinul MFP NR. 517/2016 funcționare sistem FOREXEBUG.

 

Accesări: 199