Școală europeană

Categorie: Prezentare colegiu Creat: Luni, 14 Februarie 2011

UPDATE - 24 MAI 2018

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoşani a primit certificatul "Scoală Europeană - 2018"

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoşani, este una dintre cele mai mari şcoli ale judeţului Botoşani şi principala unitate şcolară a judeţului care realizează pregătirea tehnică, de specialitate, a elevilor  pentru inserţia pe piaţa muncii.

Şcoala noastră este o organizaţie complexă, modernă, de dimensiune europeană în care elevii sunt pregătiţi pentru domenii de vârf ale industriei, ştiinţei, pentru societatea contemporană şi anume: Electronică şi automatizări, Electrotehnică, Electromecanică, Mecanică, Informatică, Ştiinţe ale naturii, Ştiinţe sociale.

Oferta de şcolarizare a unităţii noastre răspunde atât cerinţelor beneficiarilor direcţi, elevii, cât şi a beneficiarilor indirecţi - părinţi, agenţi economici, comunitatea locală. În acest sens şi pentru îndeplinirea rolului pe care îl are în comunitate, şcoala urmăreşte promovarea unei politici educaţionale conforme cu cea din comunitatea europeană, în scopul asigurării egalităţii de şanse pentru toţi, a nediscriminării, a educaţiei multiculturale în limbi străine.

 

Toate acestea contribuie la îndeplinirea misiunii şcolii noastre aşa după cum rezultă şi din Proiectul de dezvoltare instituţională şi anume: asigurarea unei educaţii de calitate care să corespundă cerinţelor comunităţii locale şi nu numai, asigurarea unui parcurs individualizat de formare şi dezvoltare, asigurarea formării viitorilor cetăţeni competenţi, responsabili, întreprinzători, comunicativi, capabili de integrare socială, buni antreprenori care să conştientizeze importanţa învăţării pe tot parcursul vieţii în cadrul comunităţii europene.

Dezvoltarea organizaţională este o prioritate a echipei manageriale, iar accesarea de resurse financiare pentru realizarea lor este un obiectiv prioritar.  La fel se poate spune despre diversificarea ofertei curriculare şi extracurriculare  din perspectiva îmbunătăţirii continue a calităţii actului educaţional.

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” este şcoala noilor tehnologii de informare, comunicare şi dezvoltare personală. Este un mediu generos de formare, cu un bogat potenţial uman şi material, cu rezultate de palmares, un spaţiu generator de iniţiative valoroase în care creativitatea, formarea personalităţii, buna educaţie, dezvoltarea abilităţilor  sociale şi profesionale să permită elevului transformarea într-un tânăr creativ, competent profesional, complet, un membru responsabil şi serios al comunităţii europene, mândru să fie reprezentantul unei instituţii de educaţie europeană.

Paleta largă de proiecte implementate de unitate, specificul lor şi tematica abordată permit aprecierea generală că întregul colectiv de profesori şi de elevi a beneficiat de rezultatele acestora, pe termen scurt şi mediu. Un număr de cca. 50 de profesori şi peste 1000 de elevi  s-au implicat direct în implementarea proiectelor, în calitate de membrii ai echipelor de proiect, beneficiari, colaboratori, respectiv membrii ai grupurilor ţintă şi participanţi la diferite activităţi asociate lor. 

În egală măsură, implicarea părinţilor în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi incluse în agendele proiectelor şi acţiunilor europene realizate, precum şi strânsa colaborare a unităţii cu partenerii săi sociali şi economici, permit aprecierea că impactul lor a depăşit graniţele şcolii, promovând şi valorizând experienţa şi dimensiunea europeană a educaţiei, dobândite şi formate, atât la nivelul comunităţii locale, cât şi în întregul context european lărgit în care colegiul îşi desfăşoară activitatea.

Cei 1600 de elevi şi 100 de cadre didactice formează un adevărat nucleu de educaţie şi cultură, generală şi tehnică. Diversitatea proiectelor derulate în unitate, specificul şi tematica abordată, permit aprecierea generală că întreaga comunitate şcolară - profesori şi elevi - a beneficiat de rezultatele acestora. În egală măsură, implicarea părinţilor în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi incluse în agendele proiectelor şi acţiunilor europene realizate, precum şi strânsa colaborare a unităţii cu partenerii săi sociali şi economici, permit aprecierea că impactul derulării lor a depăşit graniţele şcolii, contribuind la promovarea şi valorizarea experienţei şi a dimensiunii europene a educaţiei.

Lucrând într-un mediu competitiv, într-un colectiv angajat în derularea competentă a activităţilor specifice educaţiei şcolare, într-un mediu de stimă, respect şi colegialitate reciprocă, ne îndeplinim creator menirea de formare a personalităţii structurii omului modern european. 

Dimensiunea europeană în educaţie este un obiectiv strategic al proiectului de dezvoltare al şcolii. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv ultimii ani sunt reprezentativi. Astfel, ultimii zece ani au însemnat iniţierea, promovarea şi intensificarea schimburilor de elevi şi profesori cu alte state europene - Franţa, Spania, Polonia, Germania, Turcia - şi a acţiunilor transfrontaliere cu Ucraina şi Republica Moldova, prin parteneriate cu şcolile, comunitatea locală sau cu alte instituţii abilitate.

Anual, membri ai colectivului de cadre didactice participă la cursuri de formare continuă Comenius, iar derularea de parteneriate şcolare este o constantă a activităţii noastre. 

În şcoală au fost derulate următoarele proiecte de parteneriat:

•Programul Eu-Phare VET 9405 şi Programul Multianual Phare TVET de reformă a învăţământului profesional şi tehnic preuniversitar românesc (1995-1999 şi 2002-2013);

•programe de formare a adulţilor – reconversia personalului militar disponibilizat ca operatori tehnică de calcul, recalificarea unor angajaţi ca forjori-tratamentişti, calificarea unor rromi ca turnători-formatori, calificarea şi recalificarea unor şomeri şi angajaţi ca strungari şi frezori (2001-2005); 

•4 proiecte cu Organizaţia "SES – Senior Experten Service", Bonn, Germania pentru formarea managerilor şi cadrelor didactice tehnice (RO-BOGSEL/7402-05-400 şi RO-BOGSMEC/7423-05-400 în octombrie 2005, respectiv RO-BOGSMEC2/7190-07-400 şi RO-BOGSDRIVE/7330-07-400 în mai-iunie 2007);

•4 Proiecte Comenius individuale (2.2.C.), pentru profesorii de franceză şi engleză – 2 la IMEF, Montpellier, Franţa (octombrie 2006-februarie 2007), 1 la International Study Programmes, Cardiff şi 1 la Saint Martin College, Lancaster, Marea Britanie (aprilie-august 2007);

•Proiectul Leonardo da Vinci RO/2006/97122/EX "Formare europeană prin învăţământul modern al disciplinelor tehnice şi limbilor străine (2007, Franţa, 6 profesori);

•Proiectul Phare CBC RO 2005/017-539.01.02.23. "Comuniune transfrontalieră în spaţiul european, prin tradiţii, cultură şi educaţie" (2007-2008, în parteneriat cu Asociaţia "Părinţi de liceeni" a familiilor elevilor şcolii, Fundaţia civică raională "Gheorghe Asachi" şi Liceul raional "Gheorghe Asachi" din Herţa, Ucraina);

•Proiectul Comenius Multilateral 08PM316BG "Valori Europene pe Scenă" (2008-2010, cu şcoli din Spania, Polonia, Turcia, coordonat de Spania);

•Proiectul Comenius Reţea 156699-LLP-1-2009-IT-COMENIUS-CNW "SEEP – Science Education European  Platform (Platforma Europeană de Educaţie pentru Ştiinţă)" (2009-2012, 14 parteneri din 9 ţări europene, coordonat de Italia).

Participarea anuală la astfel de activităţi la nivel european, contribuie la cunoaşterea altor sisteme de educaţie din cadrul comunităţii europene, a realităţilor din mediile educaţionale europene. Astfel se poate face o mai bună apropiere socială şi culturală între membrii comunităţii educative europene, apropiere care contribuie la transferul de bune practici educaţionale, înlesneşte accesul tuturor cadrelor didactice la tot ce este nou atât în materie de didactică cât şi de specialitate, permite deschiderea către educaţia multiculturală toate aceste având rolul de a determina implicarea şi mai activă a elevilor în cunoaşterea realităţilor europene prin componentele procesului instructiv-educativ.

Implicarea activă în proiecte de cooperare europeană permite abordarea structurii familiei noastre europene, în scopul formării tinerilor prin cunoaşterea realităţilor sociale, culturale din care rezultă dimensiunea europeană în educaţie. 

Accesări: 8062