Concurs îngrijitor

Categorie: Anunţuri Creat: Miercuri, 02 Februarie 2022

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoşani scoate la concurs - 1 post de îngrijitor pe perioadă nedeterminată. Concursul de îngrijitor se va desfăşura astfel:
- Depunerea dosarelor de înscriere: 03.02.2022 – 16.02.2022, între orele 10-12 la sediul instituției
- Selecția dosarelor: 16-02.02.2022
- Afișarea listei candidaților care îndeplinesc condițiile de participare: 16.02.2022
- Proba practică – 28.02.2022, ora 9,00
- Proba interviu – 28.02.2022, ora 12,00
- Afișarea rezultatelor 28.02.2022, ora 16,00
- Depunerea contestațiilor 01.03. 2022, între orele 9,00- 14,00
- Afișarea rezultatelor finale 02.03. 2022, ora 16,00

Condiţii generale:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spatiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocupare:
- Vechime: minim 2 ani;
- Studii: cel puţin şcoală profesională
- Nu se permite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motivele prevăzute de art. 56 lit. g), h) şi art. 61 lit. (a), (b) sau (c) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat 2019.


Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
1. Cerere de înscriere concurs,
2. Copia carte de identitate şi copia certificatului de naştere,
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului,
4. Copia cărţii de muncă şi fila din Revisal care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor, în copie,
5. Cazierul judiciar,
6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie, cu cel puţin 6 luni anterior datei concursului,
7. Curriculum vitae,
8. Recomandare de la ultimul loc de muncă.

Actele prevăzute la punctele 2 şi 3 vor fi prezentate în original, în vederea verificării conformităţii.

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ pentru ocuparea postului de ingrijitor

1. Legea 319/2006 - Securitatea și sănătatea în muncă - actualizată
2. Legea nr. 307/12.07.2006 privind Apărarea împotriva incendiilor - actualizată
3. Regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar – Titlul IV – personalul unităților de învățământ

 

Accesări: 185